thuế

  1. T

    Chia sẻ Tra cứu tài khoản ngân hàng đã đăng ký với cơ quan thuế

    Hiện nay, các cơ quan thuế yêu cầu doanh nghiệp cần đăng ký tài khoản ngân hàng và thông báo số tài khoản ngân hàng đó với sở kế hoạch đầu tư. Cơ quan thuế sẽ ra hình thức xử phạt đối với những doanh nghiệp bán hàng nhưng không đăng ký tài khoản thanh toán. Đồng thời nếu bên mua hàng chuyển tiền...
  2. T

    Chia sẻ Thuế môn bài là gì?

    Trong kinh doanh thuế môn bài được hiểu là mức thuế dựa vào vốn điều lệ doanh nghiệp được ghi trên giấy phép kinh doanh. Hằng năm tất cả các doanh nghiệp đều phải nghiêm chỉnh chấp hành đóng loại thuế này cho nhà nước. Tuy nhiên những quy định về các bậc thuế, thời gian nộp và quy định xử phạt...